Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main MIT 81% 337 6,577 41 31 19 Browse
Project website https://github.com/andersju/webbkoll
Instructions for translators

https://github.com/andersju/webbkoll/blob/master/TRANSLATIONS.md

Translation license MIT main
Number of strings 1,790
Number of words 33,905
Number of characters 246,970
Number of languages 5
Number of source strings 358
Number of source words 6,781
Number of source characters 49,394
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English 14 Browse
French 5% 5% 337 6,577 3 1 3 Browse
German 1 27 7 Browse
Norwegian Bokmål 20 6 Browse
Swedish 3 3 3 Browse
None

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 2 weeks ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

<strong>Authenticity</strong>. The visitor is talking to the "real" website, and not to an impersonator or through a "man-in-the-middle".
<strong>Autentisitet</strong>. Gjesten prater med det "riktige" nettstedet og ikke mend en imitator eller gjennom en "man-in-the-middle".
3 weeks ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Good policy
BraGod policy
3 weeks ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

The <strong><code>X-Content-Type-Options</code></strong> response HTTP header is a marker used by the server to indicate that the MIME types advertised in the Content-Type headers should not be changed and be followed. This allows to opt-out of MIME type sniffing, or, in other words, it is a way to say that the webmasters knew what they were doing.
HTTP-headeren <strong><code>X-Content-Type-Options</code></strong> er en markør som benyttes av tjeneren for å indikere at MIME-typene som annonseres i Content-Type-headers skal følges og ikke endres. Det lar en velge bort sniffing av MIME-type, eller med andre ord, det er en mulighet å si at nettstedsinnehaveren visste hva de gjorde.
4 weeks ago
andersju

Pushed changes

Webbkoll / main

Pushed changes 4 weeks ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 4 weeks ago
andersju

Merged repository

Webbkoll / main

Merged repository 4 weeks ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Blocking the execution of inline JavaScript provides CSP's strongest protection against cross-site scripting attacks. Moving JavaScript to external files can also help make your site more maintainable.
Å forhindre kjøring av inline-Javascript gir CSPæs sterkeste beskyttelse mot cross-site scripting angrep. Å flytte JavaScript til eksterne filer kan også gjøre ditt nettsted enklere å vedlikeholde.
4 weeks ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

CSP makes it possible for server administrators to reduce or eliminate the vectors by which XSS can occur by specifying the domains that the browser should consider to be valid sources of executable scripts. A CSP compatible browser will then only execute scripts loaded in source files received from those whitelisted domains, ignoring all other script (including inline scripts and event-handling HTML attributes).
CSP gjør det mulig for tjenerradministratorer å redusere eller eliminere angrepsflatene der XSS kan inntreffer ved å spesifiserer de domener som nettleseren skal benytte som gyldige kilder for kjørbare skript. En CSP-kompatibel nettleser kommer da bare til å utføre skript fra filer mottatt fra disse hvitlistede domenene, og ignorerer alle andre skript (inklusive inline-skript og event-håndterte HTML-attributter).
4 weeks ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Content Security Policy (CSP) is an added layer of security that helps to detect and mitigate certain types of attacks, including Cross Site Scripting (XSS) and data injection attacks. These attacks are used for everything from data theft to site defacement to distribution of malware.
Content Security Policy (CSP) er et ekstra lag sikkrerhet som hjelper med å oppdage og motvirke visse typer angrep, inklusive Cross-Site Scripting (XSS) og datainjiseringsangrep. Disse angrepene benyttes for alt fra datatyveri, og"defacement" til distribusjon av malware.
4 weeks ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year